Disclaimer

De informatie op www.immomyhome.be komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van BVBA Immo My Home, (hierna: IMH). IMH besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.immomyhome.be, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. IMH verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door IMH worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. BVBA Immo My Home. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

IMH, haar bestuurders en directeuren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Op verschillende plaatsen op www.immomyhome.be kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Verwijzingen naar sites die niet door IMH worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel IMH uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door IMH worden onderhouden wordt afgewezen.

Verwijzing op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.