Privacy Statement

IMH verzamelt de persoonsgegevens die de bezoeker invult op de diverse invulformulieren op de site en gegevens over zijn click- en surfgedrag. IMH heeft de exclusieve beschikking over bovenstaande persoonsgegevens. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door IMH nageleefd.

Uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en overige voor communicatie benodigde gegevens, worden door ons (IMH) opgeslagen in een relatiebestand en gebruikt voor de beantwoording en uitvoering van door u aan ons verzonden vragen en gegeven opdrachten. IMH gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de handelingen / transacties (o.a. online formulieren) van de bezoeker te analyseren en daarmee bezoekersprofielen op te stellen. Deze profielen worden door IMH gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op deze site en om de bezoeker op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van IMH.

IMH kan uw gegevens ook gebruiken voor het toezenden van een commerciële nieuwsbrief, die niet altijd voldoet aan uw noden en wensen.

Heeft u bezwaar tegen het toezenden van de genoemde informatie of wenst u deze informatie liever niet elektronisch te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan info@immomyhome.be met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres en de aanduiding "liever geen informatie" of "liever geen elektronische informatie".

Indien u inzage wenst in de gegevens die wij over u verzamelen of deze wenst te corrigeren of verwijderen, kunt u dat eveneens met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan info@immomyhome.be.
Tijdens uw bezoek aan onze site verzamelen wij informatie over het adres van de computer waar vanuit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die zijn bezocht, de datum en tijdstip van het bezoek, de bestellingen die via de betreffende computer worden gedaan. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van zogenaamde "cookies". We doen dit om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoekers van onze website af te stemmen. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van persoonlijk op u afgestemde interessante informatie en/of aanbiedingen. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw browser zo in te stellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Geschillen hierover zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Brugge.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's en merken, en de gebruikte software zijn eigendom van IMH of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Gebruik van enig merk op deze site is verboden, tenzij IMH of andere rechthebbenden voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.

Gebruik van de naam en het logo BVBA Immo My Home

Op deze site wordt in de Nederlandse en Franse versie veelvuldig verwezen naar Immo My Home. Gebruik van het logo van Immo My Home is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming van BVBA Immo My Home is verkregen.

Kaart en route informatie

Alle kaarten gebruikt op deze website behoren toe aan de firma Google. Indien er problemen zijn kunt u zich wenden tot volgend internet adres: http://maps.google.be/help/legalnotices_maps.html

Gebruik van foto's op de website

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede te verspreiden onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële , informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat bovenstaande copyrightmelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het IMH.